รายงานวิจัย
view 218 facebook twitter mail

เขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน :ร้านอาหาร

เกี่ยวกับเอกสาร

เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สมบูรณ์ อาหารไทยเป็นที่รู้จักและนิยมของชาวต่างชาติ รัฐบาลจึงกําหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) และได้ก่อตั้งโครงการครัวไทยสู้โลกเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2546 โดยมุ่งดําเนินการอย่างเป็นระบบให้มีการขยายตัวของร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพดี ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และการส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ จากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีที่พิมพ์ : 2552

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 218 facebook twitter mail
Top