รายงานวิจัย
view 290 facebook twitter mail

การลงทุนของอาเซียนในประเทศ CLV และโอกาสทางธุรกิจของ SMEs ไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

โครงการวิจัยเรื่อง “การลงทุนของอาเซียนในประเทศ CLV และโอกาสทางธุรกิจของSMEs ไทย” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเข้าไปลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน ศึกษาโครงสร้างกลยุทธ์การลงทุน ศึกษาการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ในการเข้าไปลงทุนในประเทศ CLV จากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจของSMEs ไทยในการลงทุนใน CLV ปีที่พิมพ์ : 2553

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 290 facebook twitter mail
Top