รายงานวิจัย
view 258 facebook twitter mail

กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า

เกี่ยวกับเอกสาร

การจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) เป็นเครื่องมือทางการค้าสำคัญที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ เพื่อขยายโอกาสและสร้างพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าการเจรจาจัดทำ FTA ทำให้มูลค่าทางการค้าของประเทศเพิ่มมาขึ้น นำไปสู่รายได้ และการจ้างงานที่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกันได้ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรบางสาขาที่ต้องแข่งขันกับสินค้านำเข้าในราคาถูกกว่าจากประเทศคู่ค้า มาตรการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาผู้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า จึงเป็นนโยบายที่รัฐบาลของหลายประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมทั้งประเทศไทย ให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อประชาชนในประเทศ และเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการค้า ปีที่พิมพ์ : 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 258 facebook twitter mail
Top