รายงานวิจัย
view 316 facebook twitter mail

การค้าชายแดน (เหนือ)

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของโครงการการศึกษาเรื่อง “การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ” ฉบับนี้ ได้จัดทา ขึ้นหลังจากได้มีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ซึ่งได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัย และผู้แทนจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ จังหวัดเชียงราย ทำให้ได้มีการยืนยันข้อมูลที่ได้ประมวลผล และได้รับข้อมูลที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือทั้งการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน จากนั้นคณะผู้วิจัยได้นา มารวบรวม วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอแนวทางและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีที่พิมพ์ : 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 316 facebook twitter mail
Top