รายงานวิจัย
view 724 facebook twitter mail

เก็บภาษีคาร์บอน: เครื่องมือลดโลกร้อน

เกี่ยวกับเอกสาร

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาคมโลกให้ความสําคัญในการคิดค้นมาตรการป้องกันและบรรเทา โดยอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในมาตรการที่นํามาใช้คือ มาตรการทางภาษีโดยมุ่งหวังให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “เก็บภาษีคาร์บอน : เครื่องมือลดโลกร้อน” ที่ทางสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development : ITD) จัดทําขึ้นด้วยเล็งเห็นความสําคัญของแนวทางในการดําเนินการจัดเก็บภาษีคาร์บอนในประเทศไทย ปีที่พิมพ์ : 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 724 facebook twitter mail
Top