รายงานวิจัย
view 303 facebook twitter mail

จีน: หนึ่งประเทศ หลายมณฑล หลากกฎเกณฑ์

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานวิจัย “จีน: หนึ่งประเทศ หลายมณฑล หลากกฎเกณฑ์” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัย “โอกาส ปัญหา และอุปสรรคทางการค้าในการเข้าสู่ตลาดจีน อันเป็นผลมาจากการเปิดเสรีการค้า อาเซียน-จีน โดยเจาะลึกเป็นรายมณฑล” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจจีนเน้นข้อมูลเชิงลึกในระดับมณฑล โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 18 มณฑล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและมณฑลพื้นที่ศึกษา และศึกษาสินค้าที่เป็นผลประโยชน์ของไทยในการค้าขายกับมณฑลจีน ภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมบริการของจีน ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมขนส่ง/โลจิสติกส์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปีที่พิมพ์ : 2550

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 303 facebook twitter mail
Top