รายงานวิจัย
view 239 facebook twitter mail

จีนภิวัฒน์

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยภายใต้ “โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน์” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีในประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางการวิจัยด้านเศรษฐกิจจีนและการพัฒนากําลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน และบทบาทของจีนที่จะมีต่อพลวัตเศรษฐกิจของโลกในอนาคต ปีที่พิมพ์ : 2554

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 239 facebook twitter mail
Top