รายงานวิจัย
view 193 facebook twitter mail

จรรยาบรรณทางการค้าบนเส้นทางสู่การปฏิบัติ: แรงขับเคลื่อนจากแบรนด์ การต่อต้านของโรงงานและสิทธิของแรงงาน

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเด็นมาตรฐานแรงงานกับการค้ามีความสำคัญมากขึ้นๆในเวทีการค้าระหว่างประเทศ การศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงนโยบายจึงมีความสำคัญมากต่อรัฐและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการและคนทำงาน งานวิจัยเรื่อง “มาตรฐานแรงงานและการค้า กับจรรยาบรรณทางการค้าบนเส้นทางสู่การปฏิบัติ” ปีที่พิมพ์ : 2552

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 193 facebook twitter mail
Top