รายงานวิจัย
view 208 facebook twitter mail

สถาบันการเงินในระดับจุลภาค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบังกลาเทศ มองโกเลีย และไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมแห่งชาติที่ผ่านมานั้นมีข้อจำกัดหลายประการส่งผลให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นถูกจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างไม่เท่าเทียมกัน ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนยังไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งเงินทุน และ การให้บริการทางการเงิน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 208 facebook twitter mail
Top