รายงานวิจัย
view 367 facebook twitter mail

เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้กําหนดรูปแบบการพัฒนาประเทศโดยให้ความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูก (Factor-Driven Economy) ประกอบกับการพึ่งพาการลงทุนจากภาคเอกชน (Investment Driven Economy) ในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จนกระทั่ง หลังเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) จึงส่งผลทําให้ประเทศไทยมีการปรับลดค่าเงินบาทและเกิดการปรับเปลี่ยนอุปสงค์รวม (Aggregate Demand) จากโครงสร้างที่เน้นการลงทุนในประเทศ เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออก (Export-Led Growth) เป็นสําคัญ โดยสังเกตได้จากสัดส่วนของการส่งออกต่อรายได้ประชาชาติที่สูงถึงร้อยละ 70 ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการส่งออกในภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงพึ่งพิงการใช้แรงงานราคาถูกจากการเป็นผู้รับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) ปีที่พิมพ์ : 2553

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 367 facebook twitter mail
Top