รายงานวิจัย
view 286 facebook twitter mail

การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับเอกสาร

Research Report 1.PolicyBrief Article 2. AnnualReport Channel&Radio 2.OthersPublication Original link ปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง หลายประเทศในประชาคมโลกทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม นโยบายสำคัญที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนคือ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบริการที่เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ปีที่พิมพ์ : 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 286 facebook twitter mail
Top