รายงานวิจัย
view 236 facebook twitter mail

โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน – หลวงพระบาง

เกี่ยวกับเอกสาร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community :AEC) กำลังจะก่อเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 หรอื ค.ศ. 2015 แนวทางสำคัญ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาประชาคมดังกลา่วให้สามารถประสบผลสำเร็จ ได้ก็คือ การพัฒนา ความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกทั้งความเชื่อมโยงในเชิงสถาบัน (Institutional Connectivity) ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล (People-to-People Connectivity) และ ที่สำคัญคือความเชื่อมโยงทางกายภาพ สำหรับ งานวิจัยชิ้นนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเชื่อมโยงเชิงกายภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ของภูมิภาค เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะสนับสนุนกิจกรรม ทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประชาคมต่อไป ปีที่พิมพ์ : 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 236 facebook twitter mail
Top