รายงานวิจัย
view 174 facebook twitter mail

การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน: ศึกษาโอกาสและความท้าทายการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วม วิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 174 facebook twitter mail
Top