รายงานวิจัย
view 125 facebook twitter mail

การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน: ศึกษาโอกาสและความท้าทายการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วม วิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 125 facebook twitter mail

เอกสารในหมวดหมู่เดียวกัน

Top