รายงานวิจัย
view 217 facebook twitter mail

โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูป และการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานวิจัยนี้นำเสนอศักยภาพ โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยว ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยเริ่มจากการทบทวนรายงานวิจัยที่ทำมาก่อนหน้านี้ และนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของมณฑลยูนนาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และโลจิสติกส์ ตามด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกถึงธุรกิจอาหารแปลรรูปและธุรกิจการท่องเที่ยวในมณฑลยูนาน ปีที่พิมพ์ : 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 217 facebook twitter mail
Top