รายงานวิจัย
view 326 facebook twitter mail

โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานวิจัยนี้นา เสนอศักยภาพ โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยเริ่มจากการทบทวนรายงานวิจัยที่ทา มาก่อนหน้านี้และนา เสนอข้อมูลพื้นฐานของมณฑลยูนนาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและโลจิสติกส์ ตามด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกถึงธุรกิจอาหารแปรรูปและธุรกิจการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ซึ่งเน้นการศึกษาตลาดภาวะการแข่งขัน ภาวะอุปสงค์และอุปทาน กฎระเบียบและอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ความนิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดมณฑลยูนนาน ประเทศจีน พร้อมทั้งศึกษากลยุทธ์และแนวทางในการเข้าสู่ตลาดธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ปีที่พิมพ์ : 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 326 facebook twitter mail
Top