รายงานวิจัย
view 231 facebook twitter mail

โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย และ อาเซียน-อินเดีย

เกี่ยวกับเอกสาร

อินเดีย ถือเป็นประเทศที่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและโลกปัจจุบัน โดยมีเนื้อที่ประเทศใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก และมีประชากรจํานวนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก คือประมาณ 1.21 พันล้านคน (คาดการณ์ปี 2555)ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) มีมูลค่าประมาณ 1.84 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (คาดการณ์ปี 2554) และมีรายได้ประชากรเฉลี่ยต่อหัว (GDP per capita) ประมาณ 3,700 เหรียญสหรัฐ ต่อปี (คาดการณ์ปี 2554) ปีที่พิมพ์ : 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 231 facebook twitter mail
Top