รายงานวิจัย
view 241 facebook twitter mail

FTA Guidebook 2011-2020 Product : HS Code87

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศไทยในปัจจุบันมีการทำข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) กับประเทศคู้ค้าสำคัญเป็นจำนวนมาก ทั้งข้อตกลงทวิภาคี (Bilateral) และพหุภาคี (Multilateral) โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุน ทั้งในด้านของมูลค่าการส่งออกนำเข้าที่เพิ่มมากขึ้น และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในประเทศคู่เจรจา ปีที่พิมพ์ : 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 241 facebook twitter mail
Top