รายงานวิจัย
view 284 facebook twitter mail

การประเมินผลกระทบจาก FTA

เกี่ยวกับเอกสาร

กิจกรรมสำคัญเรื่องหนึ่งในการเตรียมความพร้อมการเจรจาความตกลง FTA คือ การศึกษาประเมินผลกระทบ ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ ต้นทุนในด้านต่างๆ ที่ประเทศไทยต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากความตกลง FTA อย่างไรก็ดี ในการศึกษาประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบที่ผ่านมา มักมุ่งเน้นผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ที่เป็นผลจากการค้าโดยตรงเป็นหลัก โดยมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถประเมินและคิดรวมต้นทุนที่สำคัญยิ่งใน 2 ด้านคือ ต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม ส่งผลให้การตัดสินใจและการพิจารณากำหนด นโยบายต่างๆของรัฐขาดข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน เนื่องจากเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าเป็นหลักเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลการศึกษาและการกำหนดนโยบายเรื่อง FTA ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่พิมพ์ : 2552

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 284 facebook twitter mail
Top