รายงานวิจัย
view 108 facebook twitter mail

วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศไทยมีภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกและเลื้ยงสัตว์ ทำให้ไทยมีควรามได้เปรียบในการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและอาหาร ปีทีพิมพ์ : 2552

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 108 facebook twitter mail

เอกสารในหมวดหมู่เดียวกัน

Top