รายงานวิจัย
view 855 facebook twitter mail

ปรากฏการณ์โลกร้อนกับการค้าระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับเอกสาร

ปรากฏการณ์โลกร้อนซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจํานวนมากจากกิจกรรมมนุษย์นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกวัฏจักรขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่ภาวะโลกร้อนอาจก่อให้เกิดขึ้นจึงได้เกิดความร่วมมือในการบรรเทาภาวะโลกร้อนระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคอีกทั้งแต่ละประเทศได้พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท้ังน้ีมาตรการที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าวโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบนโยบายของรัฐ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการทางการค้า ปีที่พิมพ์ :2552

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 855 facebook twitter mail
Top