รายงานวิจัย
view 230 facebook twitter mail

การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Economic Corridors) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 230 facebook twitter mail
Top