รายงานวิจัย
view 244 facebook twitter mail

Guideline for Implementation of E-Commerce in TNZCEP

เกี่ยวกับเอกสาร

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ จัดทําขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดตลาดด้านการค้าสินค้าการบริการการลงทุนทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ นโยบายการแข่งขัน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ซึ่งมีผลทําให์ทั้งสองประเทศได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า ช่วยขยายตลาดส่งออก ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันและการผลิตสินค้าภายในประเทศ ซึ่งการบรรจุข้อตกลงทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าเป็นข้อบทหนึ่งในกรอบความตกลง TNZCEP โดยไทยและนิวซีแลนด์ตกลงที่จะส่งเสริมสนับสนุนการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน จะทําให์เกิดการอํานวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้น และเป็นผลให้ปริมาณการค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์เพิ่มสูงขึ้น ปีที่พิมพ์ : 2006

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 244 facebook twitter mail
Top