รายงานวิจัย
view 685 facebook twitter mail

ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย: กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบย้อนกลับอาหารและฉลากร่องรอยคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหาร

เกี่ยวกับเอกสาร

การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลให้อัตราภาษีสินค้านำเข้าและส่งออกลดลง ขณะเดียวกันมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) กลับถูกนำมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว ประกอบด้วย สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักที่เป็นแหล่งรองรับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารของไทยที่ได้นำมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีซึ่งประกอบด้วยมาตรการด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารรวมทั้งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้เข้มงวดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีที่พิมพ์ : 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 685 facebook twitter mail
Top