รายงานวิจัย
view 560 facebook twitter mail

ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของไทยเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศสูง และมีการขยายตัวด้านการลงทุนจนเกิดผลเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการผลิตอื่นๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น การผลิตกระป๋อง ผลิตภัณฑ์พลาสติก และด้านการขนส่ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในสัดส่วนที่สูง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารยังเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญอีกด้วย เนื่องจากก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย ปีที่พิมพ์ : 2553

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 560 facebook twitter mail
Top