รายงานวิจัย
view 659 facebook twitter mail

ทรัพย์สินทางปัญญา:กรณีศึกษา SMEs ไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

การศึกษาฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการอธิบายประเด็นต่างๆของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการค้าและการพัฒนาของประเทศไทย โดยการศึกษาเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญากับการค้า และการลงทุนต่างประเทศ โดยสรุป การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญากับประเด็นต่างๆ ทางด้านการค้าและการพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีทรัพย์สินทางปัญญาในมิติทางด้านการค้า การลงทุน และรวมไปถึงการกำหนดโครงสร้างตลาดที่เหมาะสมของตลาดทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรม และกำหนดนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวสินค้า นอกจากนั้น การกำหนดนโยบายการแข่งขันที่คิดถึงผลประโยชน์โดยส่วนรวมยังเป็นการสนับสนุนให้คนในสังคมทั้งหมดได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆตามมาด้วย ปีที่พิมพ์ : 2550

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 659 facebook twitter mail
Top