รายงานวิจัย
view 409 facebook twitter mail

การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก

เกี่ยวกับเอกสาร

ยุทธศาสตร์สําคัญที่โดดเด่นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) คือ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้กําหนดแผนแม่บทความเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity) ครอบคลุมความเชื่อมโยงด้านกายภาพ ความเชื่อมโยงทางสถาบัน และความเชื่อมโยงทางด้านบุคคล ภายใต้แผนความเชื่อมโยงดังกลาาวนี้จะสร้างโอกาสด้านการค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าในรูปแบบการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีดินแดนติดต่อกัน ปีที่พิมพ์ : 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 409 facebook twitter mail
Top