รายงานวิจัย
view 1377 facebook twitter mail

โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA-ASEAN)Comprehensive Investment Agreement)เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เกี่ยวกับเอกสาร

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนออกไปลงทุนต่างประเทศในรูปแบบการลงทุนโดยตรง (FDI – Foreign Direct Investment) มีความสําคัญและจําเป็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะต่อไปมากขึ้น เนื่องจากการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศที่นําไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เศรษฐกิจโลกที่การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC – ASEAN Economic Community) ในปั 2558 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแสวงหาโอกาสด้านการลงทุนในต่างประเทศเพื่อการแสวงหาตลาด (Market Seeking) และเพื่อการแสวงหาทรัพยากรและการเข้าถึงแรงงาน (Resource and Labor Seeking) เพื่อให้ภูมิภาคนี้สามารถก้าวสู้การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ปีที่พิมพ์ : 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 1377 facebook twitter mail
Top