รายงานวิจัย
view 364 facebook twitter mail

การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับเอกสาร

ปัจจุบันกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนกำลังเป็นแนวโน้มสำคัญด้านกำรพัฒนาของอารยประเทศและภูมิภาค เนื่องจากประชาคมโลกเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพสังคมและการพิทักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้รับรองวาระกำรพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top