รายงานวิจัย
view 428 facebook twitter mail

แรงงานข้ามชาติ

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานวิจัยในลักษณะ Quick Research ประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียน เรื่อง แรงงานข้ามชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาของแรงงานไร้ฝีมือ ข้ามชาติทั้งลักษณะทั่วไปในระดับภูมิภาคอาเซียนและเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทย ประเทศ สิงคโปร์ และประเทศเมียนมา…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top