รายงานวิจัย
view 364 facebook twitter mail

มาตรฐานแรงงานกับการค้า : กรณีศึกษา – ประเทศบังกลาเทศ

เกี่ยวกับเอกสาร

การยกเลิกระบบโควต้าภายใต้ความตกลงการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (Multi Fiber Agreement: MFA) ทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในบังกลาเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้น ความสนใจของแบรนด์ต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณของโรงงานที่เป็นฐานการผลิตในตลอดห่วงโซ่อุปทานสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแรงงานและการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ปีที่พิมพ์ : 2551

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 364 facebook twitter mail
Top