รายงานวิจัย
view 215 facebook twitter mail

มาตรฐานแรงงานกับการค้า : อุปสรรคและโอกาสเพื่อการพัฒนา (ภาษาไทย)

เกี่ยวกับเอกสาร

การศึกษาจะครอบคลุมเฉพาะการศึกษาข้อตกลงเขตการคาเสรีหรือ FTA ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ4 กลุ่มประเทศคู่ค้าคือออสเตรเลีย ชิลีกลุ่มประเทศอเมริกากลาง (CAFTA) และปานามา เฉพาะบทว่าด้วยแรงงาน (Labor Chapter) เพื่อทราบถึงแนวทางของสหรัฐอเมริกาในการกําหนดเงื่อนไขด้านแรงงานกับประเทศคู่ค้าและนัยของบทความด้วยแรงงานดังกล่าวที่มีต่อมาตรฐานแรงงานหลัก (Core Labor Standard) ของ ILO และศึกษากฎหมายภายในของเวียดนาม บังกลาเทศกัมพูชาและไทย เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศกับมาตรฐานแรงงานหลักของ ILO ปีที่พิมพ์ : 2551

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 215 facebook twitter mail
Top