รายงานวิจัย
view 192 facebook twitter mail

มาตรฐานแรงงานกับการค้า : กรณีศึกษา – ประเทศเวียดนาม

เกี่ยวกับเอกสาร

การขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามทั้งในแง่รายได้ต่อหัวของประชากร การขยายตัวของการนำเข้าและส่งออก และการเติบโตของสถาบันทางเศรษฐกิจที่รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจแบบตลาด เช่นการธนาคารและตลาดหุ้น โดยเฉพราะการเติบโตของการผลิตเพื่อส่งออกซึ่งสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและผลิตภัณฑ์ รองเท้า หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้ม (labour intensive) ซึ่งมีแรงงานราคาถูกเป็นเครื่องดึงดุดการลงทุนนั้น เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความสนใจให้ผู้ที่ใฝ่รู้และติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจประเภทนี้และในภูมิภาคแถบนี้มีความตื่นตัวเป็นอย่างยิ่ง ปีที่พิมพ์ : 2551

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 192 facebook twitter mail
Top