รายงานวิจัย
view 226 facebook twitter mail

ดัชนีชี้นำภาวะการส่งออก รายอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของโครงการศึกษา ”ดัชนีชี้นำภาวะการส่งออกรายอุตสาหกรรม” ซึ่งเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย แนวคิดเรื่องดัชนีชี้นำวัฏจักรเศรษฐกิจ การศึกษาในอดีต และกระบวนการในการพัฒนาดัชนีชี้นำวัฏจักรเศรษฐกิจ และแบบจำลอง สำหรับพยากรณ์การส่งออก รวมทั้งผลการศึกษาในกรณีศึกษาสินค้าใน 10 อุตสาหกรรม ซึ่งคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการศึกษาดัชนีชี้นำภาวะการส่งออกรายอุตสาหกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อศึกษาสถานการณ์ และพยากรณ์การส่งออก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าด้านการส่งออกของไทยต่อไป ปีที่พิมพ์ : 2553

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 226 facebook twitter mail
Top