รายงานวิจัย
view 1271 facebook twitter mail

ความมั่นคงทางทะเล

เกี่ยวกับเอกสาร

ทะเลและมหาสมุทรมีความสาคัญต่อประชาคมโลก ซึ่งหมายรวมถึงประชาคมอาเซียน และประชาชนคนไทย ทั้งนัยยะของพื้นที่และมูลค่า ในขณะทะเลได้ให้คุณประโยชน์มากมายต่อมนุษย์ ทั้งในรูปของสินค้าและบริการ ทะเลก็กาลังเผชิญกับภัยคุกคามของโลกที่กระทบต่อสิ่งที่เรียกว่า ความมั่นคงทางทะเลที่มีพัฒนาการและได้…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 1271 facebook twitter mail
Top