รายงานวิจัย
view 469 facebook twitter mail

กลไกการส่งออกข้าวของ สปป.ลาว (ภาษาไทย)

เกี่ยวกับเอกสาร

ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นไปอย่างราบรื่น โดยรัฐบาลไทยได้กําหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้สปป.ลาว มีความก้าวหน้า เข็มแข็งรุ่งเรืองและเป็นมิตรที่ดีของไทย โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการส่งออกข้าวของสปป.ลาว นี้เกิดขึ้นจากรัฐบาล สปป.ลาวโดยสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติมีความต้องการจะพัฒนากลไกการส่งออกข้าวของลาวให้มีประสิทธิภาพสามารถส่งข้าวออกได้ในตลาดโลกเนื่องจากในขณะนี้ สปป.ลาวเชื่อว่าสามารถผลิตข้าวในภาพรวมได้เพียงพอแก่การบริโภคภายในประเทศแล้วและถ้า สปป.ลาว สามารถส่งออกข้าวได้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มรายได้เงินตราต่างประเทศ ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักและเป็นวิถีชีวิตของคนลาว ปีที่พิมพ์ : 2551

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 469 facebook twitter mail
Top