รายงานวิจัย
view 234 facebook twitter mail

การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานผลการวิจัยเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู้ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน: กรณีศึกษาวิชาชีพสถาปัตยกรรม นี้จัดทําโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนามนุษย์และย้ายถิ่น วิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่พิมพ์ : 2554

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 234 facebook twitter mail
Top