รายงานวิจัย
view 416 facebook twitter mail

แนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non–Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 416 facebook twitter mail

เอกสารในหมวดหมู่เดียวกัน

Top