รายงานวิจัย
view 541 facebook twitter mail

การพัฒนาศักยภาพเส้นทาง R3A/E และผลกระทบต่อประเทศไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

วัตถุประสงค์หลักในการทาวิจัย”การพัฒนาศักยภาพเส้นทาง R3A/E และผลกระทบต่อประเทศไทย” คือ การค้นหาข้อจากัดและอุปสรรคต่อการประกอบการค้าในการใช้เส้นทางเส้นทางคมนาคมทางบก R3A/E ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ สิ่งอานวยความสะดวกทางการค้าตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเส้นทางนี้เป็นถนนหมายเลข 3A เดิมเรียกว่า R3E (Route 3 East) หรือ ถนนหมายเลข 3 สายตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจีนตอนใต้-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) – ประเทศไทย ระยะทางประมาณ 2,000 กิโลเมตร เส้นทางเกิดจากการริเริ่มของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) ที่มีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS (Greater Mekong Subregion) ปีที่พิมพ์ : 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 541 facebook twitter mail
Top