รายงานวิจัย
view 508 facebook twitter mail

ยุทธศาสตร์และกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

การเจรจาการค้าในเวทีการค่าโลกมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการรวมถึงกลยุทธ์ที่ทวีความ
ซับซ้อน ประเทศไทยจึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง และหวังผลไปข้างหน้าอันจะช่วยให้การเจรจาการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยมีการศึกษาอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาทางค้าอย่างมีทิศทาง และมีส่วนร่วมมากขึ้น ความสําเร็จต่าง ๆ ในด้านนี้ย่อมมีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าของประเทศรวมถึงการยกระดับอํานาจต่อรอง และสร้างความเป็นธรรมภายใต้สถานการณ์การค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปีที่พิมพ์ : 2553

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 508 facebook twitter mail
Top