รายงานวิจัย
view 890 facebook twitter mail

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

เกี่ยวกับเอกสาร

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยในลักษณะ Quick Research ในประเด็นเร่งด่วนของประชาคม อาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนากฎหมายภายในเพื่อรองรับการทางานด้านประชาคมอาเซียน โดยใช้ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษา และวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top