รายงานวิจัย
view 501 facebook twitter mail

ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาที่สําคัญประการหนึ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า คือ การขาดแคลน ทรัพยากรด้านอาหารและพลังงาน เนื่องจากประชากรโลกยังคงทวีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อาหารและพลังงาน กลับมีความจำกัดเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตสําคัญ โดยเฉพาะในส่วนของ อาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนส่งผลต่อความสม่ำเสมอของผลผลิตทางการเกษตร ความผันผวน ของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมและสังคมเมือง ทำใหเ้นื้อที่การเพาะปลูก พืชอาหารมีจำนวนลดลง รวมถึงการนำพืชอาหารบางส่วนไปใช้ประโยชน์เป็นพืชพลงังาน ซึ่งก่อใหเ้กิดความขาดแคลนเชิง ปริมาณของพืชอาหารเพิ่มสูงขึ้น และราคาอาหารมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ส่งผลให้ ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งในภาคครัวเรือน การคมนาคม และภาคอุตสาหกรรม หรือการใช้พลังงาน ไฟฟ้า เป็นต้น ปีที่พิมพ์ : 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 501 facebook twitter mail
Top