รายงานวิจัย
view 275 facebook twitter mail

การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

เนื่องด้วยสานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการทางานของฝ่ายนิติ บัญญัติ จึงตระหนักถึงความจาเป็นที่ต้องศึกษาวิจัยด้านกฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการพิจารณา และให้ความเห็นชอบความตกลงและสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีโดยเฉพาะพันธกรณีที่ ประเทศไทยมีต่อประชาคมอาเซียน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 275 facebook twitter mail
Top