รายงานวิจัย
view 1402 facebook twitter mail

การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (TRADE FACILITATION) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย)

เกี่ยวกับเอกสาร

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่การอำนวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าวนี้ยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดต้นทุนทางการค้าและระยะเวลาการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 

การอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV มีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนั้น การใช้การอำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์และโอกาสด้านการค้าและการลงทุนร่วมกัน จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้แต่ละประเทศสามารถปฏิบัติตามมาตราตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าไปพร้อมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีความน่าเชื่อถือแก่ผู้ประกอบการ

แนวทางการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าร่วมกันคือ การมีบทบาทและส่วนร่วมของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้นำ รวมทั้งการสนับสนุนเชิงเทคนิคและการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค การจัดตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าในอนุภูมิภาคภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) 

การร่วมกันกำหนดนิยามและขอบเขตที่ชัดเจนในการจัดหมวดหมู่ในแต่ละกลุ่มการจำแนกความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก การร่วมกันจัดทำคู่มือแนะนำการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก และการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของอนุสัญญาโตเกียวฉบับปรับปรุงขององค์การศุลกากรโลก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top