กรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐสามมารถใช้วิธ๊การเจาะจงจัดซื้อจัดจ้างกับ SMEs และสามรถนำวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมานับรวมอยู่ในร้อยละ 30 ของงงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ได้หรือไม่

visibility 113 facebook twitter mail

คำตอบ กฎกระทรวงฯ กำหนดให้จัดซื้อจัดจ้างกับ SMEs   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SME ดังนั้น

   1. หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ได้

   2.หน่วยงานของรัฐสามารถนำวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1 กับ SMEs สามารถนำวงเงินจัดซื้อจัดจ้างไปนับรวมอยู่ในร้อยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ได้

   3.กรณีที่จัดซื้อจัดจ้างกับ SMEs ยังไม่ครบร้อยละ 30 ต้องจัดซื้อจัดจ้างกับ SMEs เท่านั้น เพื่อให้ได้อัตราครบร้อยละ 30 แต่หากครบร้อยละ 30 แล้ว จะจัดซื้อจัดจ้างกับ SMEs อีหรือไม่ก็ได้

Top