ตามข้อ 2.1.2(2) ที่กำหนดว่า “กรณีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุต่างประเทศซึ่งเป็นการจัดหาครั้งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้านบาท หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้านบาท” กรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาวงเงิน อย่างไร

visibility 95 facebook twitter mail

คำตอบ  หากพิจารณาแล้วสามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ว่าราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีแม้วงเงินรวมทั้งสัญญาจะเกิน 2 ล้านบาท ถ้าเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งก็ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ เช่น หน่วยงานจะซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 300,000 บาท รวม 3 ล้านบาท กรณีนี้ถือว่าเป็นกรณีที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท จึงขออนุมัติเพียงแค่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  แต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้ ก็ให้พิจารณาจากมูลค่าของสัญญา ถ้าไม่เกิน 2 ล้านบาท ก็ไห้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

Top