นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

visibility 270 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)


ประวัติการศึกษา
M.B.A. General Business, Tarleton State University
นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Graduate Diploma ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย


ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Program) Kellogg School of Management สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้นำ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรวุฒิบัตรกรรมการ (Director Certification Program-DCP) รุ่นที่ 211 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors-IOD)
หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 75 สำนักงาน ก.พ.


ประวัติการทำงานที่สำคัญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการบริหารธนาคารพัฒนาเอเซีย (ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา

Top