นายกีรติ รัชโน

visibility 772 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประวัติการศึกษา
Doctor of Business Administration U.S.IU.
Master of Public Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 79
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสินค้าข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ
ผู้อำนวยการกองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหาร

Top