นายขภัช นิมมานเหมินท์

visibility 492 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย


ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. International Economic and Finance คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor of Commerce University of Queensland, Australia


การฝึกอบรม
หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร 13)
หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3)
ประวัติการทำงานที่สำคัญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
CEO Third Circle (Thailand)
นายกสมาคม ไทยแซมโบ (Thai Sambo Association)

Top