นายขภัช นิมมานเหมินท์

visibility 5 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้บริหารบริษัทเอกชน


ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. International Economic and Finance คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor of Commerce University of Queensland, Australia


การฝึกอบรม
หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร 13)
หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3)
ประวัติการทำงานที่สำคัญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
CEO Third Circle (Thailand)
นายกสมาคม ไทยแซมโบ (Thai Sambo Association)

Top