นายธีรพงษ์ สารแสน

visibility 58 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ประวัติการศึกษา
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (การบริหารโรงเรียน) วิทยาลัยครูอุดรธานี


ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 9
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบ.ส.ศธ.) รุ่นที่ 3
หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง


ประวัติการทำงานที่สำคัญ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 10 (นักบริหารระดับสูง)
ผู้อำนวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.หนองคาย และ บึงกาฬ

ข่าว itd

Top