นายธนู ขวัญเดช

visibility 1017 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี พ.ศ. 2559
เนติบัณฑิตไทย (สมัยที่ 60) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี พ.ศ. 2550
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2545
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ : เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี พ.ศ. 2541


ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 88 สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7
หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 112 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง
หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ประวัติการทำงานที่สำคัญ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Top