นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

visibility 1385 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา
Master of Business Administration สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2563
หลักสูตร Advance Management Program สาขาบริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2553

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
กรรมการสภาธุรกิจไทย – เวียดนาม
ประธานสภาธุรกิจภูมิภาคไทย – ลาตินอเมริกา
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รองประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการสายงานเศรฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Top